English | Deutsch

Právní služby

Okruh poskytování právní pomoci je v podstatě neomezený, neboť aniž si to kdokoliv z nás uvědomuje, vstupuje každý den do právních vztahů spočívajících zejména v uzavírání kupních smluv, přepravních smluv či různorodých majetkových vztahů. Naše kancelář je odborně i personálně připravena poskytovat právní pomoc zejména v těchto oblastech:

zastupování občanů i právnických osob v řízení před soudy všech stupňů
právní pomoc při vzniku nároku na náhradu škody, včetně náhrada škody způsobené při výkonu veřejné moci
sepis smluv k nemovitostem, kupních smluv, smluv o půjčkách a nájemních smluv
bytové právo
rozvodové právo, zastupování v opatrovnických řízeních
ochrana osobnosti
obhajoba v trestním řízení před orgány policie i soudy
právní pomoc a zastoupení poškozených v trestním řízení
zastupování osob v přestupkovém řízení na úseku dopravy a v řízení dle stavebního zákona
poskytování právní pomoci nestátním zdravotnickým zařízením a svobodným povoláním
obchodní právo (korporační právo pro soukromé i veřejně obchodované společnosti, úprava právních poměrů společností, schůze představenstva, valné hromady, akcionářské dohody, fůze a akvizice, obchodně závazkové právo, právní audity - due diligence)
právo duševního vlastnictví
pracovní právo (úprava pracovních vztahů vyššího managementu a ostatních kategorií zaměstnanců, individuální a rámcové pracovní smlouvy, odměňování, odstupné a konkurenční doložky, zastupování v pracovněprávních sporech)
vymáhání pohledávek z obchodních vztahůvymáhání pohledávek z obchodních vztahů
zastupování v řízení dle zákona o veřejných zakázkách
internetové právo
úpadkové právo
správa majetku
zastupování cizích státních občanů před orgány ČR
mezinárodní právo soukromé
směnečné právo
zastoupení v rozhodčím řízení
evropské právo (sepis stížností a zastoupení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku)
svobodný přístup k informacím
Advokátní kancelář Orlet, Zahnáš, Klosová Advokátní kancelář Orlet, Zahnáš, Klosová Advokátní kancelář Orlet, Zahnáš, Klosová Advokátní kancelář Orlet, Zahnáš, Klosová
 

V níže uvedených tématech jsme se pokusili shrnout často se opakující okruhy právních problémů, jež bývají řešeny naší kanceláří

1) Majetkoprávní vztahy mezi manžely

Uzavřením manželství vznikne mezi manželi majetkové společenství – tzv. společné jmění manželů. Majetek, který manželé získají za manželství je tedy v jejich společném jmění s výjimkou darů, dědění a ostatních případů uvedených v zákoně. V případě zániku manželství dochází i k zániku jejich společného jmění. Za této situace je nejvhodnější uzavřít písemnou formou dohodu, ve které se vypořádá veškerý nabytý majetek. Dále je také možné, aby o vypořádání tohoto majetku rozhodl soud. Zákon také umožňuje rozsah společného jmění manželů upravit před uzavřením manželství nebo v jeho průběhu dohodou snoubenců či manželů.

2) Půjčka a její zajištění

Při smlouvě o půjčce není mezi smluvními stranami předepsaná písemná forma, nicméně ji lze pro případný spor doporučit. Mezi dlužníkem a věřitelem lze sjednat úrok, který je odměnou za půjčku, který musí být v souladu s dobrými mravy. Sankcí za prodlení s vrácením půjčky může být smluvní pokuta, úrok z prodlení apod. K zajištění závazku mohou sloužit různé instituty, např. zástavní právo, smluvní pokuta, směnka, ručení či uznání závazku formou notářského zápisu.

3) Zastupování firmy za paušální odměnu

Při neustále se měnícím právním prostředí lze doporučit každému podnikatelskému subjektu spolupráci s praktikujícím a kvalifikovaným právníkem, který je v dennodenním kontaktu s praxí. Není vždy ekonomicky výhodné mít právníka v pracovním poměru. Často je výhodné uzavřít dohodu o poskytování právní pomoci za paušální odměnu s advokátem., který pro klienta připravuje objednané dokumenty, zajišťuje jeho zastoupení v soudních sporech, jednání s úřady, institucemi a smluvními partnery, a poskytuje mu právní pomoc ve své kanceláři či sídle klienta.

4) Právo na internetu

Ač se zdá, že na internetu je možné téměř vše, je nutno i v tomto prostředí vzít na vědomí, že existují určité právní předpisy, které je nutno dodržovat. Je pravdou, že jejich vynucování bývá často problematické a zdlouhavé. V souvislosti s internetem je zvláště aktuální problematika domén, internetového obchodování, nekalé soutěže, ochrany osobnosti jakož i problematika právních úkonů. Současné právní předpisy již umožňují podat prostřednictvím el. pošty např. i soudní žalobu, jakož i čile komunikovat s orgány státní správy. S ohledem na některá technická úskalí práce s internetem je potřeba být informován o rizicích, které z hlediska práva mohou při užívání internetu vzniknout.

5) Převody nemovitostí

Smluvní agenda spojená se vznikem, převodem či zánikem věcných práv (vlastnického, zástavního, věcného břemene) k nemovitostem vyžaduje rozsáhlé odborné znalosti. Ke vzniku účinků takových smluv je v zásadě vyžadováno povolení vkladu práva příslušným katastrálním úřadem. Před samotnou přípravou takových smluv je nezbytné nejprve obstarat výpis z katastru nemovitostí (tzv. List vlastnictví) a nabývací titul, tedy smlouvu či listinu, dle které stávající vlastník nabyl vlastnické právo k předmětným nemovitostem. Právní specialisté naší kanceláře jsou připraveni poskytnout poradenskou činnost při sjednávání obsahu smluv o převodu nemovitostí, nabídnout různé formy eliminace rizik spojených s úplatným převodem, posoudit daňové aspekty zamýšleného převodu, zastoupit účastníky v řízení před katastrálním úřadem a splnit za klienta daňové povinnosti.

6) Obhajoba v trestním řízení

Ústavní pořádek ČR garantuje každému klientovi právo dát se zastoupit advokátem při jednání před orgánem státní moci. Potřeba takového zastoupení advokátem je pak nejvíce vyvolávána v trestním řízení, kde obvykle dochází k ohrožení práv a svobod občana. Obhajoba může být v trestním řízení vykonávána toliko advokátem, a to buď na základě udělení plné moci nebo ustanovení soudem v případech zákonem stanovené nutné obhajoby.

7) Bytové právo

Právo k bytům a nebytovým prostorám se dotýká v podstatě každého z nás problematika úzce souvisí s nájmem, podnájmem jakož i vlastnictvím bytů a nebytových prostor. Právní předpisy se v této oblasti rychle mění a nezřídka se stává, že je mění či ruší i Ústavní soud ČR. V blízké době pak nastanou mnohé spory spojené s definitivní deregulací výše nájemného u bytů. Jedině kvalitní úprava smluvních vztahů k bytům a nebytovým prostorám může zabránit případným nákladným soudním sporům. V tomto směru disponujeme praktickými zkušenostmi při tvorbě těchto dokumentů, neboť jsme schopni předvídat případné soudní spory, které mohou vznikat mezi smluvními stranami.

8) Vymahatelnost pohledávek - veřejná dražba a soudní exekuce

Dosáhnout uspokojení svého nároku či zaplacení pohledávky je z hlediska praktického nejdůležitějším cílem případného soudního řízení. V tomto směru je existence veřejné dražby nástrojem, který umožňuje výrazné zlepšení postavení věřitele. Veřejná dražba, kterou provádí soukromý subjekt, umožňuje zaplacení pohledávky z výtěžku dražby věci, ke které bylo zřízeno zástavní právo. Tuto možnost ocení zejména prozíraví věřitelé, kteří si zřídili zástavní právo k nemovitosti či k libovolné movité věci, v souvislosti se zřízením závazkového vztahu. Výhodou je v tomto směru i to, že náklady spojené s realizací této dražby se hradí až z jejího výtěžku. Spolu se zřízením zástavního práva je pak vhodné eliminovat průtahy a obtíže spojené se soudním řízením sjednáním notářského či exekutorského zápisu o uznání závazku se svolením k přímé vykonatelnosti. V takovém případě pak již pouhé nesplnění závazku dlužníka řádně a včas dává možnost vedení exekuce. V našem právním řádu existuje tzv. soudní exekutor, který je za určitých podmínek oprávněn pro věřitele vymáhat jeho pohledávky. Exekutor má pravomoci k tomu, aby zjistil nejvhodnější způsob, jak se z majetku dlužníka uspokojit a provedl veškeré úkony k tomu, aby byla pohledávka uspokojena.

Design a výroba www stránek REDIGY s.r.o.